Electronica de catalog de piese Felteffekttransistorene

Componente electroniceCategorieDescriere
IRF840DiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE TMOS POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
IRF530DiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE TMOS POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
DMN100DiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DMN100-7DiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ440DiskretTOSHIBA FIELD EFFECT TRANSISTOR SILICON CHANNEL TYPE
2SJ567DiskretTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (-MOSV)
2SJ619DiskretTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (L2MOSV)
2SJ620DiskretTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (L2--MOSV)
TPC8102DiskretTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (MOSVI)
TPC8107DiskretTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (U-MOSIII)
TPC8109DiskretFIELD EFFECT TRANSISTOR SILICON CHANNEL TYPE
2N7002DiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002-01DiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002DWDiskretDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002TDiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002VDiskretDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002V-7DiskretDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002VA-7DiskretDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002WDiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138-7DiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138DWDiskretDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138WDiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138W-7DiskretN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
ZPSD311DiskretCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15JDiskretCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15LDiskretCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15MDiskretCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15UDiskretCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-70JDiskretCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-70LDiskretCost Field Programmable Microcontroller Peripherals